Olympiáda v anglickém jazyce začíná​​

Olympiáda v anglickém jazyce začíná​​

Aleš Roll
12.10.2020
Č. Budějovice

Stejně jako předchozí roky začala pro hráče RFA olympiáda v anglickém jazyce. Účast všech hráčů je povinná.


Každé pondělí vyvěsíme anglická slovíčka na oficiálních webových stránkách. Na konci měsíce pak hráči dostanou sdílený odkaz na krátký kvíz, vztahující se k aktuálnímu měsíci, článku, videu … který jsou všichni hráči povinni nejpozději k poslednímu dni v měsíci vyplnit!!!!

9.týden

live žít mentioned earlier zmíněno dříve
explode vybuchnout
enjoy užívat si burned down vyhořel
coach trenér
realize uvědomit si
true skutečný let’s go back vraťme se
age věk


8. týden

flee uprchnout went on pokračoval
despite i přes
escape únik too weak and too shy příliš slabý a příliš stydlivý
obstacle překážka
proved dokázal
doubters pochybovači successful spell úspěšné období
dream sen

7. týden

endurance vytrvalost go up another gear zařadit další rychlost
stamina odolnost
fatigue únava
sign znamení, znak rock to the core otřást se v základech
remarkable pozoruhodný
refugee uprchlík coming year následující rok
grow up vyrůst

6. týden

lift zvednout few months pár měsíců
unfortunately naneštěstí
eventually nakonec achievement in itself úspěch sám o sobě
heroics hrdinství
unnoticed bez povšimnutí
throughout za celou dobu anyone else nikdo další
madness šílenství

5. týden

award cena, ocenění has beaten porazil
incredible neuvěřitelný
journey cesta
inspirational inspirativní the likes of takové jako
story příběh
age věk
memorable nezapomenutelný is by far je zdaleka

4. týden

to spend strávit led to dovedl
became stal se
applaud tleskat Footballer of the year fotbalista roku
place místo
athlete sportovec third place třetí místo
soon brzy
player hráč


3. týden

before před showed his worth ukázal svoji hodnotu
career kariéra
rival rival, protivník national team národní tým
claim uplatnit nárok
spot místo
tireless neúnavný star midfielder hvězdný záložník
fighter bojovník

2. týden

ambitious ctižádostivý runner – up druhý za vítězem
to be born narodit se
join vstoupit shot to fame najednou se stát slavným
honours ocenění, vyznamenání
league liga coached by trénovaný (kým)
cup pohár
season sezóna

1.týden

fame sláva hard-working tvrdě pracující
international mezinárodní
second druhý to start career začít kariéru
holder držitel
later později junior team mládežnický tým
legendary legendární
final finále

„Akademie nastavují trend výchovy fotbalové mládeže u nás.“

Karel Poborský, vedoucí RFA FAČR

Více o akademiích

Partneři

Puma FTVS UK Středisko praktické psychologie s.r.o. XPS