Olympiáda v AJ

I v tomto školním roce proběhne olympiáda v angličtině. Všechna slovíčka budou vkládána vždy na tuto stránku. Vítězové olympiády se jako tradičně mohou těšit na zajímavý zahraniční zájezd spojený s atraktivním fotbalovým utkáním, pokud to situace umožní.

Nyní k letošnímu formátu olympiády. Formát je naprosto shodný s předchozím ročníkem, olympiáda je pro všechny hráče Regionálních fotbalových akademií FAČR povinná!!! Slovíčka a slovní spojení budou zveřejnována pravidelně na této stránce. Za každou sérií slovíček, zpravidla 4. týden, vyjde ke slovíčkům článek, video apod. a s ním spojený odkaz na krátký kvíz vztahující se k aktuálnímu měsíci, článku, videu atd., který budou všichni hráči povinni nejpozději k poslednímu dni v měsíci vyplnit!

Články najdete ve formátu PDF jak u dané lekce, tak pro přehled také na úplném konci této stránky.

KVĚTEN (20. - 26. lekce): 6. kvíz - vyplnit do 16. 5. 2021 (23:59): ZDE

ÚNOR (1. - 19. lekce): 5. kvíz - vyplnit do neděle 28.2.2021 (23:59): ZDE

LEDEN (1. - 15. lekce): 4. kvíz - vyplnit do neděle 31.1.2021 (23:59): ZDE

PROSINEC (1. – 11. lekce): 3. kvíz – VÁNOČNÍ – vyplnit do neděle 3. 1. 2021 (23:59): ZDE

LISTOPAD (1. – 9. lekce): 2. kvíz – vyplnit do neděle 6. 12. 2020 (23:59): ZDE

ŘÍJEN (1. – 4. lekce): 1. kvíz – vyplnit do 31. 10. 2020: ZDE


KVĚTEN

26. lekce - slovíčka + video

mistake

chyba

always

vždy

next to the ball

vedle míče

angle

úhel

land

dopadnout

out of feet

od nohy

step

krok

picture

představ si

watch out

dávej pozor

non-kicking

nekopací

distance

vzdálenost

corner

roh

head up

hlavu nahoru


DUBEN

25. lekce

impact

kontakt/ náraz

step over turn

přešlapávačka

progression

pokrok

follow through

dotáhnout do konce

simply

jednoduše

there you go

tady máš

gate

brána

body

tělo

next level

další úroveň

shot

střela

shoulders

ramena

see you soon

brzy se uvidíme

pump up

nabudit

use

používat

make sure

ujistit se

24. lekce

degree

stupeň

explosive touch

rychlý dotek

slight

mírný

speed

rychlost

key point

klíčový bod

set up

vytvořit/ postavit

square

čtverec

think about

přemýšlet o

movements

pohyby

common

běžný

here we go

jdeme na to

turn

obrat/ otočit

over the ball

nad míč

BŘEZEN

23. lekce

investigate zkoumat proprioceptive exercises proprioceptivní cvičení
part of část
clearly jasně most frequently nejčastěji
towards k / ke
result výsledek demanding nature náročná povaha
improve zlepšit
therefore proto due to fatigue kvůli únavě

Článek k této lekci zde.

22. lekce

trunk

trup

even greater

ještě lepší

strength

síla

flexion

ohnutí

risk of injury

riziko zranění

assume

předpokládat

pelvis

pánev

lumbar spine

bederní páteř

decrease

snížit

increase

zvýšit

core training

posilování středu těla

load

zatížení

21. lekce

incidence

výskyt

involve

zahrnout /zapojit

questionnaire -based

založená na dotaznících

prevention

prevence

show

ukázat

reduce

zmírnit

injury rate

výskyt zranění

practice

cvičení /cvičit

exercise

cvičení

hamstring strain

natažení hamstringů

history of injury

předchozí zranění

20. lekce

muscle

sval

focus

soustředit se

kind of

druh

body of evidence

důkaz

propose

nabídnout

may help

může pomoci

suggest

naznačit/navrhnout

likely

pravděpodobně

eccentric strengthening

excentrické posilování

substantially

podstatně

several

několik

less effective

méně efektivní

ÚNOR

19. lekce

prep

příprava

ball games

míčové hry

notice

všimnout si

afternoon

odpoledne

add

přidat

additional

doplňkové

needs of football

potřeby fotbalu

exhausting

vyčerpávající

class

hodina (vyučovací)

modify

upravit

four days a week

čtyři dny v týdnu

first

první

Článek k této lekci zde.


18. lekce

complete

absolvovat

training session

trénink

group

skupina

appointed

stanovený

content

obsah

part of

(sou)část (čeho)

swimming

plavání

martial arts

bojová umění

nutrition

výživa

over the course of the week

v průběhu týdne

during

v průběhu

weekend

víkend


17. lekce

participate

účastnit se

student boarding facility

internát

pre-game

předzápasový

otherwise

jinak

entire

celý

leave the academy

opustit akademii

is held

koná se

broader

širší

lead

vést

home club

domácí klub

physical education

tělesná výchova

expanded

rozšířená

16. lekce

comprise

obsahovat

in regards to

v souvislosti

floor

patro

school attendance

školní docházka

enable

umožnit

the aim of

cíl

separate

samostatný

supervision

dozor

available

dostupný

too far to commute

příliš daleko na dojíždění

until

až do

meet

setkat se

LEDEN

15. lekce


touch

dotek

I'll show you

ukážu vám

winger

křídlo

practice

trénovat

finish the ball

zakonči

both

oba

confuse

zmást

I love

miluju

goalkeeper

brankář

spend

strávit

area

oblast

I like that

to se mi líbí

technique

technika

heavy

těžký

all time

pořád

14. lekce

drill drilové cvičení take into the game zapojit se do hry
actually vlastně/ skutečně
important důležitý couple ways of několik způsobů jak
swop výměna/ vyměnit si
accuracy přesnost put it in a way dát to tak
ain’t není
fake falešný few minutes pár minut
whole celý/ celé
career kariéra far away from daleko od


12. a 13. lekce – video a slovíčka


one on one jeden na jednoho by the way mimochodem
cone kužel set of cones sada kuželů
split up rozdělit split up into groups rozdělit do skupin
favourite oblíbený
finish of zakončit over the line přes čáru
passing přihrávání
remember pamatuj no goals scored yet ještě nepadl žádný gól
score dát gól/ skóre
control ovládat/ řídit keep control the ball ovládej míč
attacking útočení between cones mezi kuželi
take time nechvátej
get back vrátit se keep it going pokračuj v tom
nice pěkně
as well také quick it up zrychli to
mean znamenat
tackling odebírání well done velmi dobře
defending bránění
loose prohrát/ ztratit most important nejdůležitější


PROSINEC

11. lekce – fráze

don’t quit Insist that a teammate to continue to fight hard for a ball.
nepřestávej Trvat na tom, aby spoluhráč tvrdě bojoval o míč.
play simple Tells a teammate to make the easy pass that is available.
zjednoduš to Říká spoluhráči aby dal jednoduchou přihrávku jestli je to možné.
give it Player is telling a teammate with the ball to go ahead and pass it to the open teammate that he sees.
dej to Volání na spoluhráče s míčem aby přihrál volnému spoluhráči, kterého vidí.
free Tells a teammate that there is no defender nearby and that they can work with the ball.
sám Říká spoluhráči, že v okolí není žádný obránce a může pracovat s míčem
push up Goalkeeper or back defender is telling the team to move upfield.
pojď ven Brankář nebo obránce říká týmu posunout se na hřišti nahrou.


10. lekce – fráze

shoot Tells a teammate with the ball to take the shot.
vystřel Říká spoluhráči s míčem aby vystřelil.
stay wide Tells teammates that they are getting too bunched up in the middle of the field.
zůstaň široký Říká spoluhráči, že začínají být moc nahromadění uprostřed hřiště.
talk Players have stopped using proper oral communications and must do so.
mluv Hráči na sebe přestali mluvit a musí znovu začít.
upfield Send the ball forward, long and deep, to a running striker.
dej to nahoru Pošli míč dopředu, dlouhý do hloubky hřiště na běžícího útočníka.
you’ve got me back I’m available and open for a backpass
máš mě za sebou Můžeš mi přihrát dozadu.


LISTOPAD

9. lekce

live žít mentioned earlier zmíněno dříve
explode vybuchnout
enjoy užívat si burned down vyhořel
coach trenér
realize uvědomit si
true skutečný let’s go back vraťme se
age věk

Článek k této lekci zde.

8. lekce

flee uprchnout went on pokračoval
despite i přes
escape únik too weak and too shy příliš slabý a příliš stydlivý
obstacle překážka
proved dokázal
doubters pochybovači successful spell úspěšné období
dream sen


7. lekce

endurance vytrvalost go up another gear zařadit další rychlost
stamina odolnost
fatigue únava
sign znamení, znak rock to the core otřást se v základech
remarkable pozoruhodný
refugee uprchlík coming year následující rok
grow up vyrůst


6. lekce

lift zvednout few months pár měsíců
unfortunately naneštěstí
eventually nakonec achievement in itself úspěch sám o sobě
heroics hrdinství
unnoticed bez povšimnutí
throughout za celou dobu anyone else nikdo další
madness šílenství


5. lekce

award cena, ocenění has beaten porazil
incredible neuvěřitelný
journey cesta
inspirational inspirativní the likes of takové jako
story příběh
age věk
memorable nezapome nutelný is by far je zdaleka


4. lekce

to spend strávit led to dovedl
became stal se
applaud tleskat Footballer of the year fotbalista roku
place místo
athlete sportovec third place třetí místo
soon brzy
player hráč

Článek k této lekci zde.


3. lekce

before před showed his worth ukázal svoji hodnotu
career kariéra
rival rival, protivník national team národní tým
claim uplatnit nárok
spot místo
tireless neúnavný star midfielder hvězdný záložník
fighter bojovník


2. lekce

ambitious ctižádostivý runner – up druhý za vítězem
to be born narodit se
join vstoupit shot to fame najednou se stát slavným
honours ocenění, vyznamenání
league liga coached by trénovaný (kým)
cup pohár
season sezóna


1. lekce

fame sláva hard-working tvrdě pracující
international meziná rodní
second druhý to start career začít kariéru
holder držitel
later později junior team mládežnický tým
legendary legendární
final finále

„Akademie nastavují trend výchovy fotbalové mládeže u nás.“

Karel Poborský, vedoucí RFA FAČR

Více o akademiích

Partneři

Puma FTVS UK Středisko praktické psychologie s.r.o. XPS